Cuộn kháng dùng để làm gì?

Cuộn kháng bảo vệ Biến tần. Chúng ta có 2 loại cuộn kháng cho biến tần đó là cuộn kháng đầu vào biến tần ( Cuộn kháng AC hay Ac reactor) và cuộn kháng đầu ra biến tần ( Cuộn kháng DC - DC reactor).

Scroll